Elszállított gépjárművek

NYX-009

2018.11.12. 13:42
Debrecen, Monti E. u. 7. számmal szembeni közterületről

GKA-919

2018.11.13 11:15
Debrecenben, a Monti ezredes u. 7. számmal szemben lévő közterületről

LEU-966

2018.11.13 11:50
Debreceben, a Senyei Oláh I. u. 10. számmal szembeni közterületről

JXA-580

2018. 11. 13. 12:44
Debrecen, Vörösmarty u. 16. sz. előtt, közterületről

SM27TMI


2018.11.13. 14:06
Debrecen, Dóczy J. u. 7. sz. előtt, közterületről.

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 
Általános tudnivalók


A közterület a közösségi- és a magánélet egyik színtere, amely különösen önkormányzati kulturális rendezvények és a gyülekezésről szóló jogszabályban meghatározott rendezvények megtartására, valamint a magánélet szokásos közterületi megnyilvánulásaira szolgál, továbbá teret biztosít a város igazgatásával, közbiztonságával, az élet-, az egészség- és a vagyon védelmével kapcsolatos szervek működéséhez.  

A közterület alapvető rendeltetése továbbá, hogy megfelelő teret biztosítson különösen a parkok, a növényzet elhelyezésére, pihenő-, játszó- és emlékhelyek létesítésére, a köztisztaság fenntartására szolgáló tároló eszközök, valamint a közmű rendszerek és a közlekedési létesítmények, jelzések elhelyezésére. 

A közterület használata során a használó köteles gondoskodni arról, hogy a használat az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint történjen, különösen, hogy az ne járjon önkormányzati vagyonvesztéssel, ne károsítsa, ne szennyezze a közterületeket, a közterületi létesítményeket, a zöldterületeket, és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát.
 
Debrecen városban a közterület igénybevételt Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) Önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza, melyitt letölthető.
 
A Rendelet 2.§ 2. pontja alapján a közterület hasznosító szerv a Debreceni Közterület Felügyelet.
 
Debrecen városban a közterület igénybevételi eljárás a Rendelet, a Polgári Törvénykönyv, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 64/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Tkv. rendelet), és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a hirdetmények, hirdető-berendezések, létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról szóló 65/2012. (XII.13.) önkormányzatai rendelet szabályai szerint történik.
  
A Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján
„ (1) A közterület tervezett új igénybevételét megelőzően legalább 30 nappal
 a) az igénylőnek, továbbá
 b) a meglévő hasznosítási szerződés lejárta előtt, valamint a közterületen végzett tevékenység megváltoztatásakor a közterületet igénybe vevőnek (a továbbiakban: együtt: igénybe vevő) a közterületet hasznosító szerv részére szerződési ajánlatot kell tennie. A szerződési ajánlat tartalmi előírásait a 2. melléklet tartalmazza. A (4) bekezdésben foglaltak kivételével a szerződés megkötése előtt önálló közterület hasznosítási eljárást kell lefolytatni.”
 
A Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján „A közterületnek a Tkv. rendelet 3. mellékletében felsorolt településképi bejelentéshez kötött tevékenységek céljára történő tervezett igénybevétele esetén, az önálló közterület hasznosítási eljárás lefolytatása előtt az igénybe vevőnek a Tkv. rendelet 3. §-a szerinti településképi bejelentési eljárást kell kezdeményeznie a polgármesternél.”
 
A szerződési ajánlathoz 3 példányban mellékelni kell:
a) az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot M=1:1000, helyrajzi számot, vázlatot, szükség esetén műszaki leírást),
b) cég esetén aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolatot,
c) szükség esetén, ha az igénybevétel közlekedési célú területet érint, úgy mellékelni kell a forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok másolatát. Mutatványos tevékenység esetén csatolni kell a technológiai vizsgálatára jogszabályokban előírt legutolsó szakvéleményt is,
e) hirdető berendezés, közterületi hirdetmény méretarányos rajzát, színezéssel, feliratozással.
Mutatványos tevékenység esetén csatolni kell a technológiai vizsgálatára jogszabályokban előírt legutolsó szakvéleményt is.
 
Debrecen város természetvédelmi területén történő közterület igénybevételhez Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokon eljáró természetvédelmi hatóság által kiadott természetvédelmi engedély szükséges.

A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket.

A természetvédelmi engedély kiadására irányuló kérelmet Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoportjánál (4026 Debrecen Kálvin tér 11) kell előterjeszteni.


A  Rendelet 12.§ (1) bekezdés alapján „A közterület hasznosítási szerződés csak akkor köthető meg, ha

a.) a közterület a 3. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott alapvető rendeltetésekre átmenetileg sem szükséges és az alapvető rendeltetések céljára való használatot nem zavarja a tervezett igénybevétel,

b.) az igénybe vevő a 3. § (3) bekezdésében előírt követelményeket teljesíti,

c.) az igénybe vevő az igénybevételi díjfizetési kötelezettségének eleget tett, továbbá a hasznosító szervvel szemben korábbi közterület igénybevételből vagy használatból eredő díjhátraléka vagy költségmegfizetési kötelezettsége nem áll fenn,

d.) természetvédelmi terület esetében az igénybe vevő jogerős természetvédelmi engedéllyel rendelkezik,

e.) a közterületen történő tevékenység gyakorlásához a polgármesteri és a közútkezelői hozzájárulás, valamint amennyiben a tevékenység gyakorlásához a Tkv. rendelet 3. §-a szerint településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges, a tevékenység tudomásul vételéről szóló polgármesteri igazolás, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása rendelkezésre áll,

f.) műemlékké nyilvánított épület esetében az igénybe vevő örökségvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik, és

g.) a jelen rendeletben előírt egyéb feltételek teljesülnek."

A fenti rendelkezések alapján a közterület hasznosítási szerződés megkötésének feltétele a közútkezelői, a polgármesteri hozzájárulás, továbbá amennyiben szükséges Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 64/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkv. rendelet) 3. §-a alapján településképi bejelentési eljárás lefolytatása során kiállított a tevékenység tudomásul vételéről szóló polgármesteri igazolás, melyeket Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztálya, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztálya valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési Osztálya adja ki.
 
A településképi bejelentési eljáráshoz szükséges kérelem a www.debrecen.hu oldalon keresztül a polgárok menüpont → szabályozási terv → jogszabály, nyomtatvány menüpont alatt található.
 
Vendéglátó üzlet teraszának kialakítása esetén a közterület hasznosítási szerződés megkötésének további feltétele Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a gépjármű- várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV.5.) Kr. rendelete alapján kötött parkolási norma biztosításáról szóló megállapodás.
 
A Rendelet 5.§ (1) bekezdése értelmében jogellenesen veszi igénybe a város közterületét az, aki jogosulatlan használatot, vagy tiltott módon történő használatot valósít meg.
A Rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján jogosulatlanul használja a közterületet az, akinek nincs erre érvényes jogcíme. Tiltott módon használja a közterületet az, aki azt valamely jogszabály, vagy a Rendelet 3.§ (3) bekezdésben meghatározott követelményektől eltérően, vagy az 5.§ (4) bekezdésben foglalt tilalmakba ütközően használja.
 
A Rendelet 6.§ (6) bekezdése alapján „A jogellenes használó a közterület jogellenes használatának időszakára (különösen a tényleges használat, az eredeti állapot utólagos helyreállítása, az utólagos tisztítás) használati díjat köteles fizetni, melynek mértéke az igénybevételi díj ötszöröse.
Azokban a díjfizetési övezetekben, ahol az adott tevékenységre nem köthető szerződés, a jogellenes használó az azonos tevékenységre vonatkozó többi igénybevételi díj számtani átlagának ötszörös mértékét köteles megfizetni.”
 
A közterület igénybevételi díjat a Rendelet 1. melléklete szabályozza.