Elszállított gépjárművek

AEII-743

2024.05.28. 14:37
Debrecen, Vasöntő utca 2. szám melletti közterületről

HWN-456

2024.05.28. 15:21
Debrecen, Vasöntő utca 1-3. szám előtti közterületről
A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Közterület Felügyelet története

A Debreceni Közterület Felügyelet történelmi áttekintése:

A fővárosi közterület felügyeletről szóló 3/1983.(I.29.) MT rendelet teremtette meg jogi alapját a fővárosi közterület felügyelet létrehozásának.
A rendelet meghatározta a felügyelet jogállását, szervezeti felépítését, feladatkörét, a közterület felügyelő intézkedési jogkörét, hatáskörét.
A fővárosi közterület felügyelet egy éves tevékenységének értékelése igazolta a felügyelet szükségességét, ezért 1984-ben a Közterület Felügyeletről szóló 16/1984.(III.18.) MT rendelet felhatalmazta a településéket, városokat, üdülőterületi településeket a szervezet felállítására.

Debrecenben 1984.szeptember 01-én alakult  meg a Közterület Felügyelet, melynek létrehozója Debrecen Megyei Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága.

Közterület Felügyelet 17 éven keresztül a közterület felügyeletről szóló 16/1984.(III.18.) MT rendeletben foglaltak szerint végezte tevékenységét.
Az 1990-es évek végére a működését meghatározó Minisztertanácsi rendelet hatályon kívüli helyezése elengedhetetlenné vált.

Az Országgyűlés a közterületek rendjének és tisztaságának védelme valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzésére, megakadályozására, szankcionálására az Önkormányzati vagyon védelmére illetve e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása érdekében 1990 évben törvényt alkotott a Közterület Felügyeletről.

A közterület felügyeletről szóló 1999.évi LXIII.tv. 2000.január 01-én lépett hatályba.
1998 évtől a Debreceni Közterület Felügyelet speciális feladat ellátást kapott a klasszikus közterület felügyelői modelltől eltérően.

A felügyelet feladatai közzé tartozik a város területén működő piacok felügyelete ezen belül a piacok fenntartása, zavartalan működésének biztosítása, a vásárok szervezése.
2000. évtől kezdődően a felügyelet feladatai közzé tartozik a közterületek jogszerű használatának a közterületen folytatott engedélyhez, ill. közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, polgárjogi szerződés formájában a közterületek bérbeadása, hasznosítása.
A lényeges jogszabályi változások a Debreceni Közterület Felügyelet Alapító Okiratának módosítását tették indokolttá 2000.évben.

Az Alapító Okiratban került rögzítésre az átszervezett intézmény - a Debreceni Közterület Felügyelet – által ellátandó alaptevékenységek, feladatok köre.
E szerint:
• hatósági,
• felügyeleti,
• közbiztonság, közrend szakigazgatás
• Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgáltatás
• szakmai tevékenységen túl város és községgazdálkodást is ellát az intézmény azáltal, hogy:
- működteti Debrecen város piacait,
- szervezi az állandó és alkalmi vásárok rendezését,
- polgárjogi szerződés formájában bérbe adja a város közterületeit (engedélyhez kötött közterület igénybevétel)
- állategészségügyi tevékenységet (gyepmesteri feladatokat végez) 
 
A Debreceni Közterület Felügyelet működéséről és egyes feladatok megállapításáról szóló 12/2000.(III.28.) Kr. rendelet a Közterület Felügyeletről szóló törvényben meghatározottakkal összhangban állapította meg a Közterület Felügyelet számára a feladatokat, mely rendeletet hatályon kívül helyezte a 2014. április 1-jétől hatályos, a Debreceni Közterület Felügyelet feladatainak meghatározásáról szóló  8/2014 (III.27.) Ör. rendelet.

A törvényekben, valamint a kormányrendeletekben meghatározott feladatokon túlmenően Debrecen város Közgyűlése is több rendeletben határoz meg feladatot, ír elő jogosultságot és kötelezettségét a Közterület Felügyelet számára.

Az elmúlt évek alatt a Debreceni Közterület Felügyelet működése, felépítése, szervezettsége nagy változásokon ment keresztül, a törvényi változásokat és a helyi igényeket, követelményeket, elvárásokat követve korszerű számítógépes hálózat segítségével az ügyfél forgalom felgyorsult, az ügyintézés rugalmasabbá vált, az állampolgárok az Internet segítségével, közérdekű bejelentésével, segítségkérésével, közterület használata, vásári jelentkezésre irányuló kérelmeivel közvetlenül kapcsolatot teremthetnek a Közterület Felügyelettel.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba. A jogszabály hatálya kiterjed a közterület felügyelőkre is. A jogszabály alapján immár a közterület-felügyelők is  rendészeti feladatokat ellátó személynek minősülnek.

A Debreceni Közterület Felügyelet 31 fő köztisztviselő, 53 fő közalkalmazottat foglalkoztat.

Az Önkormányzat a Debreceni Közterület Felügyelet szakmai felügyeletével kapcsolatos jogosítványait Városfejlesztési Főosztály közreműködésével gyakorolja.