Elszállított gépjárművek

AEII-743

2024.05.28. 14:37
Debrecen, Vasöntő utca 2. szám melletti közterületről

HWN-456

2024.05.28. 15:21
Debrecen, Vasöntő utca 1-3. szám előtti közterületről
A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 
Általános tudnivalók


A közterület rendeltetése
 • a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,
 • a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),
 • a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő-eltöltés,
 • a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,
 • szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, művészeti alkotások elhelyezésének,
 • a közművek elhelyezésének,
 • zöldfelületek kialakításának
biztosítása.

A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további szabályokat állapíthat meg.

A közterület használata során a közterület-használó köteles gondoskodni arról, hogy a használat az erre vonatkozó jogszabályi előírások szerint történjen, különösen, hogy az ne járjon önkormányzati vagyonvesztéssel, ne károsítsa, ne szennyezze a közterületet, a közterületi létesítményeket, a zöldterületeket, és ne veszélyeztesse a közlekedés biztonságát.
Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterület használatát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterület használatáról szóló 39/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza, mely itt letölthető.
A Rendelet 3.§ (1) bekezdésbe alapján „A közterületet a II. Fejezetben meghatározott esetekben és feltételekkel díjmentesen, szerződéskötés nélkül lehet használni, amennyiben a tevékenység közterületen történő gyakorlásához a polgármesteri és – amennyiben szükséges – a közútkezelői hozzájárulás, valamint a közterület tisztántartásáról és a zöldterület védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott  zöldterület rendeltetéstől eltérő használatához adott hozzájárulás rendelkezésre áll.”
A Rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján „A közterületet a III. Fejezetben meghatározott esetekben az egyes díjfizetési övezetekre megállapított közterület-használati díj megfizetése ellenében, polgármesteri és – amennyiben szükséges – közútkezelői hozzájárulás, valamint az (1) bekezdében meghatározott  zöldterület rendeltetéstől eltérő használatához adott hozzájárulás birtokában, a közterület-hasznosító szervvel megkötött közterület-hasznosítási szerződés alapján és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet használni. A díjfizetési övezeteket az 1. melléklet, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó közterület-használati díjakat a 2. melléklet tartalmazza.”
A közterület-hasznosítási eljárást kell lefolytatni a közterület hasznosítási szerződés megkötése előtt. A közterület-hasznosítási eljárás a kérelmező a közterület használatára irányuló szerződési ajánlattával indul.

A szerződési ajánlatot a
 • a használat megkezdését,
 • a már meglevő közterület-hasznosítási szerződés alapján folyó tevékenység
  • továbbfolytatására irányuló szándék esetén a szerződés hatályának lejártát,
  • megváltoztatása esetén a tervezett új használatot legalább 30 nappal megelőzően kell benyújtani a közterület-hasznosító szerv részére.

Az önálló közterület-hasznosítási eljárás lefolytatása előtt a közterület-használónak a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerinti bejelentési eljárást kell kezdeményeznie a polgármesternél, amennyiben a közterületet a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentéshez kötött tevékenység céljára kívánják használni. Az eljárást a polgármester nevében a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája folytatja le.

A Rendelet 3. melléklete alapján a szerződési ajánlathoz 3 példányban mellékelni kell:
 • a használatot feltüntető tervet (helyszínrajzot M=1:1000, helyrajzi számot, vázlatot, szükség esetén műszaki leírást);
 • cég esetén aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolatot;
 • szükség esetén, ha az használat közlekedési célú területet érint, úgy mellékelni kell a forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét;
 • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratok másolatát.

Mutatványos tevékenység esetén csatolni kell a technológiai vizsgálatára jogszabályokban
előírt legutolsó szakvéleményt is.


Egyes használati célokra vonatkozó külön rendelkezések

 • a vendéglátó üzlet teraszára vonatkozó használat esetén a szerződési ajánlathoz a fent meghatározottakon túl - 1 eredeti példányban mellékelni kell a helyszínrajzot, a dokumentáció részét képező alaprajzot, műszaki leírást, valamint a környezetbe illesztett színes látványtervet és az Önkormányzat Főépítészének írásbeli állásfoglalását is.
 • a reklám közzététele, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése céljából történő közterület- használat esetén a szerződési ajánlathoz mellékelni kell a polgármester bejelentési eljárásban hozott végleges döntését is.
 • minden esetben, amikor a közterület-hasznosítási eljárást a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet szerinti bejelentési eljárás előzte meg, a szerződési ajánlathoz mellékelni kell a polgármester bejelentési eljárásban hozott végleges döntését is.

Debrecen város természetvédelmi területén történő közterület használathoz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokon eljáró természetvédelmi hatóság által kiadott természetvédelmi engedély szükséges.
A természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket.
A természetvédelmi engedély kiadására irányuló kérelmet Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály Igazgatási Osztály Vállalkozási Csoportjánál (4026 Debrecen Kálvin tér 11) kell előterjeszteni.

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése alapján: A közterület-hasznosítási szerződés csak akkor köthető meg, ha
 • a tervezett használat nem zavarja, vagy akadályozza a közterület alapvető rendeltetés céljára való használatát,
 • a közterület-használó
  • a 3. § (3) bekezdésében előírt követelményeket teljesíti,
  • a közterület-használati díjat megfizette, továbbá a hasznosító szervvel szemben korábbi közterület használatból eredő díjhátraléka vagy költségmegfizetési kötelezettsége nem áll fenn,
  • természetvédelmi terület esetében végleges természetvédelmi engedéllyel rendelkezik,
  • műemlékké nyilvánított épület esetében örökségvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik,
 • a közterületen történő tevékenység gyakorlásához a polgármesteri és - amennyiben szükséges - a közútkezelői hozzájárulás és a közterület tisztántartásáról és  a  zöldterület védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott zöldterület rendeltetéstől eltérő használatához adott hozzájárulás, valamint – amennyiben a tevékenység gyakorlásához a településkép védelméről szóló rendelet szerinti bejelentési eljárás lefolytatása szükséges – a polgármester bejelentési eljárásban hozott végleges döntése, továbbá az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása rendelkezésre áll,
 • a jelen rendeletben előírt egyéb feltételek teljesülnek.

A fenti rendelkezések alapján a közterület-hasznosítási szerződés megkötésének feltétele a polgármesteri és - amennyiben szükséges - a közútkezelői hozzájárulás és a közterület tisztántartásáról és a zöldterület védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott zöldterület rendeltetéstől eltérő használatához adott hozzájárulás, továbbá amennyiben szükséges Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet szerinti bejelentési eljárás lefolytatása során kiállított a tevékenység tudomásul vételéről szóló jegyzői igazolás, melyeket Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztálya, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztálya, a polgármester nevében Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Zöldterületi Osztálya, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Főépítésze adja ki. A településképi bejelentés igazolása az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

A Rendelet 13. § (1) - (4) bekezdései alapján jogellenes a közterület használata, ha azt a közterület-használó
 • jogosulatlanul (a továbbiakban: jogosulatlan használat), vagy
 • tiltott módon (a továbbiakban: tiltott módon történő használat)
használja.


Jogosulatlanul használja a közterületet az, akinek erre nincs érvényes jogcíme. Tiltott módon használja a közterületet az, aki azt valamely jogszabály előírásaiba ütközően, vagy a Rendeletben foglalt tilalmakba ütközően használja.

A Rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján „A jogellenes közterület-használó – a jogosulatlan közterületi értékesítés kivételével – a jogellenes közterület-használat időtartamára – melybe beletartozik a tényleges használat időtartamán túl az eredeti állapot utólagos helyreállításának és utólagos tisztításnak az időtartama is – az adott díjfizetési övezetre irányadó közterület-használati díj ötszörösét köteles megfizetni. Azokban a díjfizetési övezetekben, ahol az adott tevékenységre nem köthető szerződés, a jogellenes közterület-használó az azonos tevékenységre vonatkozó, az egyes díjfizetési övezetekre érvényes közterület-használati díjak számtani átlagának ötszörösét köteles megfizetni. A 8. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményes díj jogellenes közterület használat esetén nem érvényesíthető.”

A közterület használati díjat a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.