Elszállított gépjárművek

A gépjármű átvehető a 4034, Debrecen, Vágóhíd utca 10-12 (Debreceni Zsibvásár) címen. Érdeklődni lehet az elszállítással kapcsolatban a Debreceni Közterület Felügyeleten (4026, Debrecen, Bem tér 14), munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00-ig, pénteken 7.30-13.30-ig, illetve az 52/502530 vagy a 30/4882100 telefonszámokon.

Érdeklődni lehet a Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató ZRT, mint közreműködő (4030, Debrecen, Vágóhíd u. 10-12) ügyeletén hétfőtől vasárnapig 0-24 óráig, valamint a 30/8704255-ös telefonszámon.

Jármű elszállítással kerékbilincseléssel kapcsolatos tájékoztató
 
Látogatók száma:
Látogatók a mai napon:
 

Közterület-használati díjfizetésDíjmentes közterület használat:


A Rendelet 4.§ (1)-(6) bekezdései alapján:

„(1) A közterület a jogszabályi előírások betartása mellett díjmentesen használható az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott alapvető rendeltetési célokra, valamint a (2)-(6) bekezdésben meghatározott esetekben.

(2) Díjmentes közterület-használónként legfeljebb
 • egy darab önállóan létesített cég- és címtábla, valamint – legfeljebb 1 m2- ig – egy darab ajánló tábla, vagy
 • egy feliratrendszeren belül összefogottan több cég- és címtábla bejáratonkénti – jogszabályi kötelezettség alapján történő –, továbbá
 • egy darab cégér elhelyezése.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott berendezések díjmentes elhelyezésének feltétele, hogy azok a közterület-használó székhelyének, telephelyének közterületi homlokzata síkjában, a közterületbe legfeljebb 10 cm-re nyúló tábla formájában legyenek elhelyezve.

(4) Díjmentes a közterület használata
 •  a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított, illetve az önkormányzati beruházások esetén a beruházással, valamint a műemlékké nyilvánított épületek felújításával, renoválásával összefüggő építési lakó-, műhely- vagy raktárkocsi, konténer, állványzat, munkagép, szállítóeszköz és más építési eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához, munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez,
 • önkormányzati kulturális rendezvények céljára,
 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37/C. §-ában meghatározott célból, továbbá
 • könyvautomata elhelyezéséhez.

(5) Díjmentes
 • a fogyatékossággal élő személyek számára a szolgáltatásokhoz, épületekhez, információkhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést biztosító speciális eszközök, illetve műszaki megoldások, építmények közterületen való elhelyezése, mindaddig amíg ezt a jellegüket megtartják,
 • az állandó kereskedelmi pavilon előtetője alatt történő reklámozási célú árubemutatás, feltéve, hogy az állandó kereskedelmi pavilon közterület használata közterület-hasznosítási szerződésen alapszik.

(6) A közterület az (1)-(5) bekezdésben szabályozottakon túl díjmentesen, szerződéskötés nélkül használható mindazon célokra, amelyeket a rendelet nem tilt és nem sorol a díjfizetés ellenében történő közterület használati célok közé.”


Közterület használati díj fizetés:


A Rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján „A közterületet a III. Fejezetben meghatározott esetekben az egyes díjfizetési övezetekre megállapított közterület-használati díj megfizetése ellenében, polgármesteri és – amennyiben szükséges – közútkezelői hozzájárulás birtokában, a közterület-hasznosító szervvel megkötött közterület-hasznosítási szerződés alapján és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet használni. A díjfizetési övezeteket az 1. melléklet, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó közterület-használati díjakat a 2. melléklet tartalmazza.”

A közterület-használati díjat a 2. mellékletben meghatározott eltérések kivételével

 • az adott közterület használati eszköz (különösen előtető, napernyő, kiszolgáló pult, árusító asztal stb.) használati állapota szerinti, közterületre vetített alapterületének,
 • a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben számított felületének nagysága szerint kell megfizetni.

Ha a hasznosítási szerződés több különböző tevékenység közterületen való végzésére szól, a közterület-használati díjat a legmagasabb díjtételű tevékenység alapján kell megfizetni.

Ha a közterületet a szerződéskötés előtt használatba vették és a szerződés megkötésre kerül, a közterület-használó a díjat a tényleges használattól számítva köteles megfizetni.

A kedvezményes díjfizetési övezetben közterületen létesített vendéglátó üzlet terasza esetében a közterület-használati díj a (2) bekezdés szerint számított területnagyság után sávosan, az alábbi bontásban fizetendő:

 • 200 m2 nagyságú, vagy annál kisebb alapterület esetén a 2. melléklet szerinti díj tíz százaléka,
 • a 200 m2 feletti területrész után 500 m2-ig a 2. melléklet szerinti díj öt százaléka,
 • 501 m2 és a felette levő rész után nettó 10 Ft/m2/hó.

Közterület-használati díj részletfizetésére vonatkozó szabályok:


A közterület-használónak

 • a díj teljes összegét a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie, amennyiben a szerződés alapján fizetendő díj összege nem éri el az évi 100.000,- Ft-ot,
 • ez irányú kérelme alapján a szerződéskötéssel egyidejűleg legalább az első negyedévi (töredék negyedév esetén ezen időtartamra eső) díjat kell megfizetnie, amennyiben a fizetendő díj összege eléri az évi 100.000,- Ft-ot. Ha a közterület-használó részletfizetés iránti kérelmet nem terjeszt elő, az egy évre eső díj teljes összegét meg kell fizetnie a szerződéskötéssel egyidejűleg. Részletfizetés esetén a további időszakokra vonatkozó díjat legalább negyedéves részletekben előre, a tárgynegyedév első hónapjának 5. napjáig kell megfizetni.

A fenti rendelkezéseknek alapján a közterület-használati díj részletekben történő megfizetése abban az esetben engedélyezhető, ha a közterület-hasznosítási szerződés alapján fizetendő díj a 100.000 Ft-ot meghaladja és a közterület-használó kérelemmel fordul a Debreceni Közterület Felügyelethez. A kérelem a részletfizetés engedélyezéséhez letölthető a Debreceni Közterület Felügyelet honlapjáról a szerződési ajánlatok és nyomtatvány menüpontból.

Közterület jogellenes használata esetére fizetendő díj:

A Rendelet 14. § (5) bekezdése alapján:„A jogellenes közterület-használó – a jogosulatlan közterületi értékesítés kivételével - a jogellenes közterület-használat időtartamára – melybe beletartozik a tényleges használat időtartamán túl az eredeti állapot utólagos helyreállításának és utólagos tisztításnak az időtartama is – az adott díjfizetési övezetre irányadó közterület-használati díj ötszörösét köteles megfizetni. Azokban a díjfizetési övezetekben, ahol az adott tevékenységre nem köthető szerződés, a jogellenes közterület-használó az azonos tevékenységre vonatkozó, az egyes díjfizetési övezetekre érvényes közterület-használati díjak számtani átlagának ötszörösét köteles megfizetni. A 8. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményes díj jogellenes közterület használat esetén nem érvényesíthető.”